Nieuw reglement voor “straatartiesten”

De Stad Brussel heeft haar reglement voor straatartiesten aangepast om ervoor te zorgen dat weggebruikers en kunstenaars de openbare ruimte op een harmonieuze manier met elkaar delen. Het nieuwe reglement werd in juni opgesteld en wordt vanaf half oktober officieel van kracht op het grondgebied van de Stad Brussel.

3_Artiste de rueHet reglement bestaat al jaren om het gebruik van de openbare ruimte door artiesten zo vlot mogelijk te laten verlopen, met respect voor iedereen. Aangezien het aantal straatartiesten in de Stad Brussel voortdurend toeneemt, besliste het Schepenambt van Cultuur echter om het oude reglement aan te passen en zo de behoeften van artiesten, bewoners, werknemers en toeristen beter op elkaar af te stemmen.

In dat opzicht werden er voor de artiesten 3 belangrijke gunstmaatregelen getroffen:

  • De lijst van locaties werd uitgebreid in de Unesco-zone, die zo in trek is bij artiesten. Het aantal locaties voor ‘klankartiesten’ werd bijvoorbeeld uitgebreid van 16 tot 19. De 3 nieuwe centrale locaties zijn: het Centraal Station, de Kunstberg en het Muntplein.
  • Het onderscheid tussen ‘klankartiesten’ en ‘niet-klankartiesten’: ‘niet-klankartiesten’ (zoals jongleurs, acrobaten en goochelaars) mogen voortaan optreden op de plaats van hun keuze (maar moeten daarvoor wel eerst de toestemming krijgen van de Dienst Cultuur). Op die manier kunnen er meer artiesten optreden en kan per geval worden nagegaan of de voorgestelde locaties geen overlast veroorzaken bij de bewoners.
  • Positieve discriminatie: uitbreiding van de vergunning tot 6 periodes van 1 maand voor artiesten die in de Stad Brussel wonen, tegen slechts 4 periodes voordien.

Bovendien brengt het nieuwe reglement duidelijkheid over de vraag of artiesten hun producties mogen verkopen. Het antwoord is ja: ze mogen hun eigen muzikale productie verkopen op straat.

Ook het comfort van de bewoners en handelaars zal worden verbeterd:

  • Het verbod om te spelen tijdens onpare uren en de verplichting om van locatie te veranderen, worden versterkt binnen de UNESCO-zone, door een beurtrol in te voeren. Daarbij krijgen artiesten ’s morgens en ’s namiddags telkens andere locaties toegewezen.
  • Het reglement bevat ook een nieuw punt: in geval van overtredingen, overlast of het negeren van politiebevelen, heeft de politie het recht om de instrumenten in beslag te nemen.

Verder bevat het reglement nog een reeks verplichtingen die de artiesten moeten naleven, eveneens uit respect voor de buurtbewoners. Zo mag het geluidsvolume niet hoger liggen dan 60 decibel. Groepen die in de Unesco-wijk willen optreden, mogen maximaal uit 2 leden bestaan.

De volgende audities voor straatartiesten hebben plaats op 20 oktober, 17 november en 15 december 2014 om 11 u, op de Dienst Cultuur van de Stad Brussel (Sint-Katelijnestraat 11 – 1000 Brussel, 3e verdieping – 02 279 64 14).

Meer info

 

 

 

Gerelateerde Artikels